Tin tức

CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Các công ty xây dựng tại Đà Nẵng cho biết về việc giải đáp vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có Công văn số 703 /BXD-KTXD, ngày 21/4/2016 trả lời TCty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam. Nội dung như sau:

Ảnh minh họa.

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Nguyên tắc áp dụng đơn giá xây dựng công trình trong lập dự toán, giá gói thầu:

Các nhà thầu xây dựng tại Đà Nẵng cho biết Đơn giá xây dựng công trình áp dụng phải phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình, việc áp dụng Bộ đơn giá nào phải thực hiện theo quy định áp dụng của Bộ đơn giá đó và các văn bản hướng dẫn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền quyết định ban hành Bộ đơn giá, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tương ứng với từng thời kỳ.

3. Theo văn bản 872/XLDK-KTTM ngày 28/03/2016 thì:

Theo quy định trong Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì các khoản mục chi phí trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm không phụ thuộc việc vật liệu do chủ đầu tư cấp hay nhà thầu mua là những khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu.

Do vậy, việc tính các khoản mục chi phí như trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước bao gồm cả chi phí vật liệu cọc đầu vào là phù hợp.

Đoan Trang