GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

HIỂN QUỲNH LONG cung cấp dịch vụ giám sát xây dựng toàn diện thay mặt chủ đầu tư điều hành dự án đúng chất lượng. Vai trò giám sát xây dựng bao gồm quản lý pháp lý, giúp chủ đầu tư báo cáo và giải trình và các cơ quan hữu quan khi cần thiết.
 
   

Giám sát công tác thi công xây dựng công trình, kiểm tra qui cách vật tư và bán thành phẩm xây dựng sử dụng cho công trình. Kiểm tra qui cách thiết bị, yêu cầu kỹ thuật, khối lượng và chất lượng công tác theo yêu cầu của thiết kế kỹ thuật. Giúp Chủ đầu tư lập, tập hợp hồ sơ nghiệm thu từng phần, giai đoạn và nghiệm thu cộng trình đưa vào sử dụng, tư vấn các thủ tục pháp lý theo các qui định về quản lý chất lượng của nhà nước ban hành.
 

Giám sát công trình là công việc bao gồm:
1.Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng;
2.Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng;
3.Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng;
4.Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi.